ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator OPVVV - Databáze výstupů

O databázi

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož prostřednictvím je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 

K čemu databáze slouží?

 

Databáze výstupů projektů OP VVV je veřejně přístupným portálem, který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje odborné i laické veřejnosti prohlížet, stahovat a případně i využívat materiály vzniklé s přispěním OP VVV. Smyslem je tedy volné šíření materiálů, které byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VVV, a zajištění jejich většího praktického využití pro účely vzdělávacího systému České republiky.

 

Pro koho je databáze určena?

 

Databáze je určena laické i odborné veřejnosti.

 

Za jakých podmínek je možné produkty dále šířit a využívat?

 

Projekty OP VVV byly (alespoň částečně) financovány z veřejných prostředků, resp. z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a státního rozpočtu České republiky. V databázi zveřejněná autorská díla je možné využívat a šířit dle licenčních podmínek k dílu připojených.

 

Jaké produkty v databázi naleznete?

 

V databázi jsou uveřejněny nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie, digitální vzdělávací zdroje, metodiky, audiovizuální díla, vzdělávací hry apod. Všechny tyto produkty byly otestovány v projektové praxi. V obecné rovině se jedná o materiály, které jsou přenositelné (tzn. bezprostředně využitelné i mimo původní projekt) a cíleně využitelné pro účely vzdělávání.

 

V databázi v souladu s platnou legislativou nejsou dostupné výsledky výzkumu realizovaného v projektech OP VVV, pokud se příjemce nerozhodl jinak.

 

Vzhledem k množství vytvořených produktů v projektech OP VVV budou výstupy nahrávány do databáze postupně.

 

Prohlášení o přístupnosti

 

Web Databáze výstupů projektů OP VVV je vytvořen tak, aby splnil pravidla tvorby přístupného webu a je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Na webu OP VVV je k dispozici Prohlášení o přístupnosti Databáze výstupů projektů OP VVV.